Polityka prywatności serwisu: dlafirm.costacoffee.pl

I. Informacje ogólne

 1. Zawartość stron serwisu znajdującego się pod adresem: dlafirm.costacoffee.pl, zwanego dalej „Serwisem” stanowi własność Coca-Cola HBC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278. Kapitał zakładowy 400 292 600, 00 PLN i jest prawnie chroniona.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 3. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 4. Niniejsza Polityka prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu. Celem dokumentu jest realizacja wymogów Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w zakresie zapewnienia przejrzystości zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu.

II. Administrator danych osobowych

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o. o. (dalej jako „Administrator” lub „CCHBC”).
 3. Z Administratorem można kontaktować się na wyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

III. Cel zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu (w szczególności takich jak elektroniczny formularz zapytań o ofertę oraz rejestracja w Bazie kontaktowej Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w celu otrzymywania informacji handlowo-marketingowych zgodnie z wybraną formą kontaktu), a także w celach analitycznych związanych z analizowaniem ruchu na stronach Serwisu z wykorzystaniem technologii cookies na potrzeby rozwoju Serwisu i poprawy jego działania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zamieszczone w Serwisie formularze mogą jednak wymagać podania danych niezbędnych dla zrealizowania zamówionego kontaktu. Dane te są zawsze oznaczone (*).

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Poniżej wskazano podstawę przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w ramach realizacji poszczególnych celów przetwarzania:
  1. zapewnienie prawidłowego działania usług Serwisu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. prowadzenie działań marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku realizacja prawnie uzasadnionego interesu jakim jest konwencjonalny marketing bezpośredni na zamówienie użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. dostarczanie zamówionej informacji handlowej z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych (podstawa prawna: zgoda użytkownika Serwisu),
  4. profilowanie i targetowanie użytkowników Serwisu na potrzeby działań marketingowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku zgoda użytkownika na stosowanie „reklamowych” plików cookie lub podobnych technologii (np. pikseli śledzących),
  5. umożliwienia użytkownikom udostępniania interesujących stron Serwisu i ich treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku zgoda użytkownika na stosowanie „społecznościowych” plików cookie lub podobnych technologii, które pozwalają na wymianę treści,
  6. cele analityczne – podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w celach analitycznych jest zgoda użytkownika na stosowanie „analitycznych” plików cookie.

V. Rejestracja w Bazie kontaktowej CCHBC

 1. Rejestracja w Bazie kontaktowej CCHBC jest dobrowolna i następuje poprzez udzielenie zgody na wybraną formę kontaktu z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych (rozmowa telefoniczna / wiadomość e-mail).
 2. CCHBC zawsze respektuje preferencje użytkowników w zakresie formy komunikacji marketingowej. Użytkownik ma całkowitą swobodę w podjęciu decyzji, czy chce taką zgodę udzielić, jednak abyśmy mogli kontaktować się w przyszłości z użytkownikiem Serwisu poprzez urządzenia telekomunikacyjne, z uwagi na wymagania prawne, musimy uzyskać jego wyraźną zgodę na takie działania.
 3. Zaznaczamy, że zgoda na wiadomości e-mail obejmuje wiadomości wysyłane indywidualnie lub mailing automatyczny do zdefiniowanej listy adresatów. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i tym samym wyrejestrować się z naszej Bazy kontaktowej CCHBC, co nie będzie miało wpływu na legalność wcześniejszej komunikacji.

VII. Profilowanie

 1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez CCHBC w celu profilowania i targetowania użytkowników na potrzeby własnych działań marketingowych
 2. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy umożliwia dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, także poprzez działania remarketingowe z użyciem pikseli śledzących lub tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem Serwisu przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Tego typu pliki cookie mają charakter reklamowy i są stosowane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika.
 3. W celu profilowania dane osobowe podane przez użytkownika mogą być łączone z zebranymi automatycznie informacjami dotyczącymi jego zachowań (np. informacjami ta temat reakcji użytkownika na wysyłane do niego informacje handlowe lub informacjami zebranymi z wykorzystaniem stosowanych w Serwisie reklamowych plików cookie, jeżeli użytkownik udzielił na nie zgodę).
 4. Każda osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec jej profilowania przez CCHBC w celach marketingowych.

VII. Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy CCHBC, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania lub świadczone usługi (np. dostawcy narzędzi IT, firmy consultingowe, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu CCHBC).
 2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa lub gdy uzna, że ujawnienie jest konieczne do ochrony praw CCHBC i / lub wykonania postępowania sądowego, nakazu sądowego, wniosku od organu regulacyjnego lub innego postępowania prawnego, w którym CCHBC jest stroną.
 3. O ile nie jest to wymagane przez prawo, CCHBC nie będzie w żaden inny sposób udostępniać, sprzedawać ani rozpowszechniać żadnych danych osobowych użytkowników Serwisu bez ich zgody.
 4. W zakresie dopuszczalnym prawem, jeśli CCHBC wejdzie w przedsięwzięcie typu joint venture, zostanie sprzedana lub połączona z innym podmiotem gospodarczym, dane osobowe zostaną ujawnione naszym nowym partnerom biznesowym lub właścicielom.

VIII. Transfer danych do państw trzecich

 1. CCHBC to spółka globalna. W ramach realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania dostęp do danych osobowych użytkownika Serwisu mogą mieć pracownicy, przedstawiciele lub wykonawcy CCHBC z kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym przepisy prawne w takim kraju mogą zapewnić standard niższy niż obowiązujące w EOG. W takiej sytuacji CCHBC zapewni, że w odniesieniu do informacji użytkownika Serwisu dostępnych poza EOG stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia.
 2. Niektóre kraje poza EOG, takie jak Kanada i Szwajcaria, zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę z przepisami prawnymi o ochronie danych obowiązującymi w EOG i w związku z tym w przypadku transferu danych osobowych z UE do tych państw nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń prawnych (pełna lista tych krajów jest dostępna pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
 3. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, takich jak np. Rosja przekazanie danych użytkownika Serwisu nastąpi co do zasady na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i nakładających równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych bezpośrednio na ich odbiorcę w państwie trzecim, chyba że obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych będą zezwalać CCHBC na dokonanie przekazania bez takich formalności. W celu uzyskania dostępu do informacji o zabezpieczeniach stosowanych w przypadku transferu danych poza EOG należy kontaktować się z CCHBC korzystając z danych wskazanych w pkt II.3 niniejszej Polityki prywatności.

IX. Prawa użytkowników Serwisu

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą może skorzystać wobec CCHBC z prawa do żądania dostępu lub sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO, prawa do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) lub prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO) oraz wycofania zgód na formy kontaktu marketingowego.
 2. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt 1 powyżej należy skontaktować się z CCHBC, co można zrobić wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie II.3. niniejszej Polityki prywatności.
 3. CCHBC może pozostawić w swoich zasobach dane osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie niezbędnym do udokumentowania, iż ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych użytkownika Serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych przez CCHBC do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul . Stawki 2, 00-193 Warszawa).

X. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz że stosuje rygorystyczne fizyczne, administracyjne i elektroniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed dostępem nieupoważnionych osób oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem oraz uszkodzeniem, w szczególności gdy dane są przesyłane online, w tym stosuje uzasadnione środki ochrony przeciwko wirusom i innej szkodliwej zawartości.
 2. Zwracamy uwagę, że niezależnie od podejmowanych przez CCHBC zabezpieczeń, charakter Internetu powoduje, że niemożliwym jest zapewnienie, że dostęp do strony dlafirm.costacoffee.pl będzie nieprzerwany oraz bezbłędny, ze względu na odpowiedzialność użytkownika Serwisu za poziom bezpieczeństwa własnego punktu dostępu (komputer/ laptop i urządzenie mobilne) oraz łącza internetowego. Zdecydowanie zalecamy dostęp do w/w witryny z zaufanego, znanego punktu dostępu oraz łącze internetowe chronione za pomocą rozwiązania przeciw złośliwemu oprogramowaniu/wirusom.

XI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub wycofania zgód na formy kontaktu marketingowego, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika Serwisu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania danych określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

XII. Linki do innych witryn internetowych

Strona internetowa dlafirm.costacoffee.pl może zawierać linki do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez CCHBC i które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli użytkownik Serwisu przejdzie do innych witryn przy pomocy udostępnionych linków, operatorzy tych witryn mogą uzyskiwać od niego informacje, które będą wykorzystywane przez nich zgodnie z ich politykami prywatności. CCHBC, ani żadna inna spółka z Grupy Coca‑Cola HBC, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady wdrożone przez operatorów tych witryn lub przetwarzanie przez nich danych osobowych użytkowników ich witryn internetowych. CCHBC zachęca, abyś użytkownik zapoznał się z politykami prywatności i cookie, a także warunkami korzystania z witryn internetowych, których dotyczą takie linki, odwołania lub interfejsy, na które wchodzi, zanim przekaże swoje dane osobowe za pośrednictwem takiej zewnętrznej witryny internetowej.

XIII. Polityka cookie

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Technologią podobną do cookies są tzw. piksele. Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookie, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.
 4. CCHBC może przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do stron Serwisu. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące typy plików cookie:
  1. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania Serwisu, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.Nie wymagają uzyskania zgody użytkownika. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Użytkownik Serwisu może jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać.
  2. „analityczne” pliki cookie – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Serwisu lub pomóc nam w jego dostosowaniu do ich potrzeb; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszym Serwisie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jego działanie. Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony Serwisu są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po Serwisie. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na tej stronie. Informacje te służą do opracowania zagregowanych statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.
  3. „reklamowe” pliki cookie lub podobne technologie (np. piksele) – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem pikseli lub tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te technologie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie/pikseli, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
  4. „społecznościowe” pliki cookie – służą do udostępniania stron Serwisu i ich i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych. W Serwisie mogą być instalowane „moduły wtyczek portali społecznościowych”, w szczególności aby pozwolić użytkownikom sieci społecznościowych na wymianę treści Serwisu, które lubią z innymi osobami. Wtyczki te przechowują pliki cookie i uzyskują do nich dostęp na urządzeniu końcowym użytkownika, aby umożliwić sieci społecznościowej identyfikację swoich członków. Oznacza to, że podczas dzielenia się przez użytkownika treściami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych, sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te technologie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
 6. Poniżej w tabeli przedstawiono informacje na temat plików cookie i podobnych technologii wykorzystywanych przez stronę dlafirm.costacoffee.pl :

  NAZWA

  DOSTAWCA

  CEL WYKORZYSTYWANIA

  CZY NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU?

  OKRES ŻYWOTNOŚCI

  Niezbędne pliki cookie
  app.cookiesAllowedWłasne niezbędne pliki cookieTak, plik cookie wymagany do poprawnego działania Serwisunienie przedawnia się
  app.isCloseAskAboutOfferBtnVisibleWłasne niezbędne pliki cookieTak, plik cookie wymagany do poprawnego działania Serwisunienie przedawnia się
  Analityczne pliki cookie
  _gaGoogle Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny nie399 dni
  _gcl_auGoogleDo przechowywania i śledzenia konwersji.nienie przedawnia się
  _ga_#Google Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. nie399 dni
  _gatGoogleUżywany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań.nie1 dzień
  _gidGoogle Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny nie1 dzień
 7. Udzielenie zgody na „analityczne”, „reklamowe” lub „społecznościowe” pliki cookie lub podobne technologie jest dobrowolne a użytkownik może w każdym czasie dokonać wyboru w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia, w tym wycofać swoją wcześniejszą zgodę na ich stosowanie, za pośrednictwem ustawień panelu „konfiguracji usługi”. Link do panelu jest dostępny na banerze, wyświetlanym użytkownikom po wejściu na stronę Serwisu. Jest on dostępny również w stopce strony pod hasłem „Ustawienia cookies”.
  Użytkownik Serwisu może zarządzać preferencjami w zakresie akceptacji plików cookie także w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki. Każdy użytkownik Serwisu może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób by pozwalała na instalację plików cookie na urządzeniu lub blokowała (całkowicie lub częściowo) pliki cookie. Zwracamy uwagę, że niektóre pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu dlatego całkowite zablokowanie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej może powodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej.
  Usunięcie wcześniej utworzonych plików cookies możliwe jest jedynie poprzez samodzielne działanie Użytkownika, którego powinien dokonać w swojej przeglądarce. Użytkownik może w dowolnym momencie skasować pliki cookie, które zostały zainstalowane na jego urządzeniu wykorzystując do tego funkcjonalności swojej przeglądarki.
  Poniżej zamieszczono linki z informacjami jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach:
  Mozilla Firefox:
  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer:
  http://support.microsoft.com/kb/27820%5/pl
  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari:
  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  Opera:
  http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 8. Użytkownik może także zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

XIV. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw użytkownika.

XV. Zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji.